Vriendendienst

Gekanteld

Bij wet is geregeld dat iemand die zorg of zaken door beperkingen of een chronische ziekte niet kan beheren, met een maatregel beschermd kan worden. Vanaf 1 januari 2015 is het hebben van een
"gat in je hand" ook een beperking. Als iemand kosten van uitvoering van een maatregel (mentorschap, curatele of bewindvoering) niet kan betalen is het mogelijk om in de gemeente waar iemand woont, compensatie (in de vorm van bijzondere bijstand) te vragen.

De WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) is voor mensen met niet oplosbare (problematische) schulden. Als iemand een aanvraag doet om in aanmerking te komen voor deze regeling, kan er als het wordt toegewezen, een (schulden) bewindvoerder toegewezen worden die betaalafspraken maakt met de schuldeisers. Na een meerjarig traject (meestal 3 jaar) waarin de "saniet" (de aanvrager van de regeling) met een minimaal budget voor leefgeld heeft moeten leven, worden erkende schuldeisers in volgorde van belangrijkheid, uit het door de bewindvoerder opgebouwde vermogen uit loon of uitkering van de aanvrager uitbetaald. Als saniet zich aan de afspraken van de regeling houdt en er gedurende de looptijd geen nieuwe schulden ontstaan, krijgt de saniet na afloop van de afgesproken periode "een schone lei" en worden nog openstaande schulden in overleg met de bewindvoerder kwijtgescholden.

Door de angst voor de onbeheersbaarheid van zorgkosten moeten we met zijn allen weer meer voor elkaar gaan zorgen. De "kanteling" verwijst eerst naar de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. Zorgvragers moeten emanciperen, zelf oplossingen bedenken en hulp durven vragen aan de mensen in het eigen netwerk. "Niet zorgvragers" moeten zich meer gaan openstellen voor zorgvragende gezins- en verdere familieleden, buren en vrienden opdat het beroep wat gedaan wordt op de professionele hulp minder wordt.

Stichting En/Of! heeft als organisatie ook bewindvoering in het pakket. In principe geen schuldenbewind maar soms komt er toch een vraag uit het netwerk waar geen nee op past.
Zo werd na een faillissement en een 3 jarig WSNP traject, een beschermende maatregel opgelegd omdat er bij een saniet nieuwe schulden waren ontstaan. Zonder de inzet van een beschermingsbewindvoerder naast een schuldenbewindvoerder kon er geen schone lei worden gegeven en de WSNP werd met een jaar verlengd. Echter trof deze saniet een “professionele bewindvoerder” die als eerste een factuur voor overname bewind en de maandelijkse kosten indiende en aan zichzelf overmaakte, nog voordat er een compensatie in de vorm van bijzondere bijstand was aangevraagd. Dat maakte dat de saniet die maand de huur niet kon betalen. Er ging nog veel meer fout in de uitvoering van de maatregel en de saniet vroeg de stichting En/Of! om hulp.  Er is eerst geprobeerd om de nieuwe schulden in te lopen om te  komen tot een overzicht en inzicht in inkomsten en uitgaven in relatie tot voldoende leefgeld. Uiteindelijk is het (met veel meningsverschil over wat een goed bewindvoerder behoort te doen) gelukt om de schone lei te verkrijgen. Maar het aflopen van een WSNP traject betekent niet dat ook het beschermingsbewind automatisch stopt. Daartoe moet worden verzoek bij de kantonrechter en die beslist of iemand in staat is zelf regie te voeren over zijn vermogen zonder andere te duperen. Bewindvoering moet volgens stichting En/Of! altijd professioneel worden aangeboden. Kwetsbare mensen en de samenleving moeten zich beschermd voelen.

TERUG NAAR TOP VAN PAGINA

TERUG NAAR PROJECTEN