Wat zijn beschermende maatregelen?

Soms kunnen mensen niet genoeg voor zichzelf zorgen of hun financiële zaken niet regelen. Bijvoorbeeld omdat ze dementerend of psychiatrisch patiënt zijn of een verslaving hebben. Om te voorkomen dat anderen hier misbruik van maken, kan de kantonrechter een curator, bewindvoerder of mentor benoemen. Deze persoon neemt financiële beslissingen voor de betrokkene of beslissingen over de zorg aan de betrokkene. Heeft degene voor wie de maatregel is bedoeld voorkeur voor een curator, bewindvoerder of mentor, dan volgt de kantonrechter die wens. De kantonrechter benoemd bij voorkeur de partner of een familielid van de betrokkene. Als die niet beschikbaar zijn zal de kantonrechter een buitenstaander benoemen. Sinds januari 2014 kunnen ook rechtspersonen (zoals een stichting) tot curator, bewindvoerder of mentor worden benoemd.

Beschermingsbewind: is een gerechtelijke maatregel die is geregeld in Burgerlijk Wetboek. Deze maatregel is bedoeld voor meerderjarigen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen goed te behartigen. De maatregel houdt in dat alle of een deel van de goederen onder bewind worden gesteld. Onderbewindstelling is ter bescherming van het vermogen van die persoon. Een beschermingsbewindvoerder behartigt de belangen voor de onder bewind gestelde goederen. De hoofdtaak van de bewindvoerder is het beheren van alles wat onder het bewind is gesteld. Onder beheren wordt verstaan, zorgdragen voor de instandhouding van de onder bewind gestelde goederen en de normale exploitatie daarvan, alsmede van het voeren van een administratie daarover. De onderbewind gestelde persoon blijft handelingsbekwaam, maar kan niet meer zelfstandig beslissen over de goederen die onder bewind staan. Indien de betrokkene hierover wil beschikken is toestemming van de bewindvoerder nodig.

Mentorschap: Veel mensen in Nederland zijn door ziekte of een geestelijke aandoening niet meer in staat om hun eigen persoonlijke beslissingen te nemen. Mensen met bijvoorbeeld dementie, een verstandelijke beperking of mensen die in coma liggen. Als er geen familie is die zorg voor hen draagt, wie neemt dan de beslissingen die genomen moeten worden op het gebied van verzorging, verpleging en begeleiding. Dat is het werk van de mentor.

Curator: Een curator is een persoon die wordt aangesteld als beheerder van het geld van iemand die onder curatele is gesteld. De curator wordt betrokken bij belangrijke beslissingen. De positie van curator lijkt veel op die van ouders. De curator is de wettelijk vertegenwoordiger van de curandus, (degene die onder curatele is gesteld) treedt voor hem op en behartigt de financiële en andere belangen van de curandus. Feitelijk is de curator bewindvoerder en mentor ineen, met het verschil dat de curandus niet handelingsbekwaam is.

Gewaarborgde hulp: Een gewaarborgde hulp is een budgetverantwoordelijke die ervoor zorgt (waarborgt) dat een cliënt de zorg krijgt waarvoor die is geïndiceerd en nodig heeft. Het is een persoon die op voordracht van de cliënt wordt aangesteld als beheerder van het PGB. Een gewaarborgde hulp is nooit ook een zorgverlener en beheerd het zorggeld van iemand die een WLZ indicatie in PGB verzilverd. Ook gemeenten kennen deze budgetverantwoordelijke maar iedere gemeente heeft er een andere benaming voor. Het is geen juridische maatregel!