Dienstenaanbod van stichting En/Of!

 1. Echte onafhankelijke cliëntondersteuning en mediation.
 2. Hulpvraagverduidelijking en empowerment zorgvragers en hun directe netwerk.
 3. Faciliteren van een Wijzelf zorgcoöperatie met het doel regie bij wie het hoort.
 4. Begeleiding bij het aanvragen van algemene of collectieve Wmo voorzieningen e.a.
 5. Begeleiding bij indicatieaanvragen ZVW, WLZ en WMO.
 6. Begeleiding bij keukentafelgesprekken, voorbereiding van keukentafelgesprekken en/of gesprekken voeren namens
  de zorgvrager of diens netwerk (mantelzorgers).
 7. Begeleiding bij bezwaar- en beroepsprocedures, ook woordvoeren namens.
 8. Informatie over (on)mogelijkheden in ZIN / PGB / eigen bijdrage / huishoudtoets.
 9. Hulp bij het zoeken naar passende oplossingen (in natura) of PGB arrangementen.
 10. Ondersteunen bij aanvragen (motiveren) voor een persoongebonden budget ipv ZIN.
 11. Bewaken en evalueren zorgafspraken met aanbieders (Zorg in natura en PGB).
 12. Ondersteuning bij de PGB administratie, contractering en PGB verantwoording.
 13. Hulp bij budgetteren en verantwoorden van PGB en het schrijven van zorgplannen.
 14. Aanvragen en uitvoeren van de beschermende maatregelen: curatele en mentorschap.
 15. Aanvraag bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke lasten, schuldsanering.
 16. Bieden van (groep) begeleiding, persoonlijke verzorging of hulp bij het huishouden.
 17. Inkoop (collectieve) zorg, coördinatie wonen en zorg particuliere wooninitiatieven.
 18. Fondswerving voor bijzondere kinderen en groepen bijzondere kinderen/jongeren.
 19. Lesgeven op basisscholen (positieve beeldvorming over mensen met een beperking).
 20. Gastlessen verzorgen beroepsopleidingen (samenwerking formele en informele zorg).
 21. Organiseren van lotgenotencontact. uitwisseling ervaringsverhalen.
 22. Aangepast rolstoelvervoer en begeleiding bij artsenbezoek en anders.
 23. Fungeren als postadres voor zwerfjongeren.
 24. Uitleg over de verlofregelingen in de Cao’s en de wet Arbeid en Zorg bij werkgevers.
 25. En organiseren stageplaatsen en werk leer plekken voor jongeren met een vlekje.
 26. Of! wat in de opsomming niet is genoemd maar wel binnen onze doelstelling valt!

TERUG NAAR TOP VAN PAGINA